tamas
  • انواع فایل های مجاز : zip.
    توجه: اندازه فایل نباید بیشتر از 1MB باشد. فرمت فایل مورد قبول zip. می باشد.